Sản xuất Cồn – Rượu

Sản xuất các sản phẩm cồn phục vụ cho ngành y tế, công nghiệp thực phẩm và một số ngành sản xuất kinh doanh khác Sản xuất, chế biến các loại rượu